Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.normal.net.pl


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Sklep www.normal.net.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb
postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Sklep www.normal.net.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów
o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3.Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych
Sklepu www.normal.net.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
1.ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
2.ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
3.ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
4.ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa
polskiego.


§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
1.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.normal.net.pl
umożliwiający złożenie Zamówienia.
2.KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3.KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub zawodową.
5.PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między
Klientem a Sprzedawcą.
6.REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
7.SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.normal.net.pl.
8.SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe NORMAL
9.UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą
za pośrednictwem Sklepu.
10.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
ze Sprzedawcą.
11.CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić
Sprzedawcy za Produkt.


§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
1.Sklep www.normal.net.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2.Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek
polski.
3.Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na
warunkach podanych w jego opisie.
4.Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)
i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
5.Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep
www.normal.net.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
6.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem
i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.


§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1.Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia
udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3.Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje
związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez
przesłanie wiadomości e-mail.
4.Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
1.potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
2.formularz odstąpienia od umowy,
3.niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
5.Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu,
zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6.Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany
do Produktu.


§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2.płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
2.W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
19 1020 1475 0000 8802 0098 1803 (Bank P.K.O. S.A.) ]
W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
3.W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty
przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie
płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
4.Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni
roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5.Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.


§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
1.Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
2.Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu
przez przewoźnika:
1.czas kompletowania Produktów wynosi od 1 dzień roboczy,
2.dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie
przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa
następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
3.Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty
Polskiej lub firmy kurierskiej.


§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU
1.Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem
z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta
z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
2.podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą,
z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
3.Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności
Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej
chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające
w jego imieniu jest dłuższy,
4.zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania
można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@normal.net.pl lub
pisemnie na adres: ul. Jagiellońska 70a, 85-027 Bydgoszcz
5.w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią
i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
6.dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument ma obowiązek
udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój
koszt,
7.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od momentu zgłoszenia reklamacji,
8.w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji
w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
9.w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca
odpowiednio:
a) pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
b) obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową
do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie
14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie
odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy
na koszt Sprzedawcy,
10.odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np.
wiadomość mailowa lub SMS.


§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł
umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie
w terminie 14 dni.
2.W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument
ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę
do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że
Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
Produktu przed jego upływem.
3.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul.
Jagiellońska 70a, 85-027 Bydgoszcz
4.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10
o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza
odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument
powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić
w sklepie stacjonarnym.
5.Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu
wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,
chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a
najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy Sprzedaży.
6.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
7.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta może wstrzymać się
ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie
koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9.Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy,
w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności –
od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął
Produkt w posiadanie.
10.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku
Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb.
11.Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi,
w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle
określonym.


§ 9
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest
zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.
2.Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach
określonych w Regulaminie.
3.Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści
te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.


§ 10
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest
nieodpłatne.
2.Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia
w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo
zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje
się Usługodawca:
1.komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
2.dostęp do poczty elektronicznej,
3.przeglądarka internetowa,
4.włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4.Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
trzecich.
5.Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
1.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§ 11
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca
może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@normal.net.pl
2.W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane
kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę.
3.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od momentu zgłoszenia.
4.Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany
w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2.W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3.Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane
w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu,
z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie
byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie
Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania
cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
5.Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego
wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można
pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych
Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji
Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6.Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę
za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.